Không chơi nữa thì bán cho rồi để làm chi không biết nữa