bạn nói rõ ra xem nào ? ts bạn bị mất đồ ? còn các bạn tin tưởng nhau cho nhau pass , thì đó là vấn đề cá nhân của các bạn , các bạn tự tìm nhau mà giải quyết nhé !