Lấy làm gì còn tùy đồ đó giá trị tới đâu, nếu nó đủ lớn để che mất mặt thì cũng đáng lấy.

Bản chat con người sinh ra đã có long tham. Đừng tạo cơ hội cho lòng tham trỗi dậy.

Tôi kể bạn nghe...