tính năng mu sói mà admin hạn chế quá..... a e khó lòng....